වෙනත් පොස්ට්

වෙනත් පොස්ට්

දේශපාලන විද්‍යා ඇකඩමිය විසින් පවත්වනු ලබන මාර්ගගත (Online) ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැදවයි

දේශපාලන විද්‍යා ඇකඩමිය විසින් පවත්වනු ලබන ආණ්ඩුකරණය,ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබද  මාර්ගගත (Online) ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා දැන් සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම ආරම්භ කර ඇත. 2021 මැයි මස අග ආරම්භ කිරීමට නියමිත මෙම පාඨමාලාව සඳහා සහභාගීවීමට අදහස් කරන අය පහත ගූගල් සබැඳිය හා සම්බන්ධ අයදුම්පත්‍රය පිරවීමට කටයුතු කරන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 077 […]