සිරකරුවන් 147 ක්‌ පන්නපු කළු රන්ජි අපරාධකාරයෙක් ද? මානව හිතවාදියෙක් ද ? – Video

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *