කරුණා අම්මාන් අද CIDයට නොගිය හේතුව කියයි

අසනීප තත්වයක් හේතුවෙන් තමන්ට CIDයට පැමිණීමට නොහැකි බව කරුණා අම්මාන් සිය නීතිඥයා මාර්ගයෙන් CIDය වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් එහි දී ඔහු දැනුම් දී ඇත්තේ තමන් සුව වූ පසු පැමිණ CIDයට ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට පැමිණෙන බවයි.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.